Disclaimer

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van BLV vzw en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. 
De inhoud van de sites mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BLV vzw. 
Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit de sites voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in die site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van BLV vzw.
De informatie op deze websites kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van BLV vzw.

Beperking van aansprakelijkheid

BLV vzw besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. BLV vzw voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is” aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. BLV vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn.

Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch BLV vzw noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten  verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in die site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse,  toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.  In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Privacy Policy

BLV vzw springt uiterst voorzichtig om met de persoonlijke gegevens die via het internet werden verzameld. Daarbij stelt BLV vzw alles in het werk om uw recht op privacy te garanderen.
BLV vzw respecteert de professionele deontologische code op het vlak van het gebruik van persoonlijke gegevens.

Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens

Als u de internetsites van BLV vzw bezoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens verzameld worden wanneer u zich op de elektronische nieuwsbrief abonneert. Ook bij het inloggen op sommige rubrieken worden uw gegevens geregistreerd.
De registratie van uw gegevens is nodig om u bij een volgend bezoek aan onze site te kunnen identificeren.

Gebruik van cookies

Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite. 
Het enige doel van die cookies is om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek aan onze site. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. 
Als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies geweigerd worden.

Uw gegevens en uw rechten

Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt zich bovendien kosteloos verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële of promotionele doeleinden. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u een brief (met daarbij een fotokopie van uw identiteitskaart) te sturen naar : 
BELGISCHE LEASINGVERENIGING
Anne-Mie Ooghe
Secretaris-generaal BLV
Aarlenstraat, 82 
1040 Brussel

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 B, 1000 Brussel.